Späť na blog

Len vedomosti nestačia, rozvíjajme deti komplexne!

Aké sú nevyhnutné zručnosti (skills) pre 21. storočie a ako ich môžeme rozvíjať u detí?

  • 23.02.2022
  • 5717

Aké sú nevyhnutné zručnosti (skills) pre 21. storočie a ako ich môžeme rozvíjať u detí?

Veľa sa diskutuje o vzdelávaní detí. Pandémia odkryla všetky slabiny súčasného školského systému a jeho nepripravenosť na požiadavky 21. storočia. V rýchlej dobe, čoraz väčšej automatizácii, informatizácii a presunu k vzdelanostnej ekonomike už nestačí len klasické získavanie vedomostí - knowledge, ako nám poskytuje terajší školský systém.

Čoraz viac sa kladie dôraz na rozvoj zručností (skills), ktoré sú nevyhnutné takmer pri každej odbornej profesii. Táto skupina sa označuje ako 4C - critical thinking, creativity, collaboration, communication a tvoria základné soft skills, ktoré by mal rozvíjať každý, kto chce byť úspešný.

Podľa analýzy svetovej auditorskej firmy Deloitte, nielen vzdelanie, ale hlavne správna kombinácia zručností je rozhodujúca pre úspech v profesionálnej oblasti. K vzdelávaniu a rozvíjaniu 4C v rámci školského systému vyzývalo viac ako 20 najväčších a najúspešnejších amerických firiem (medzi nimi aj gigant ako Apple, Microsoft, Amazon...) vidiac, že požiadavky na zamestnancov budú čoraz prísnejšie a komplexnejšie. Bohužiaľ, naše školy sa stále takmer výhradne zameriavajú na formovanie vedomostí (knowledge) a menej na rozvoj zručností (skills).

Opíšme si preto detailnejšie, ako môžu rodičia, učitelia či animátori pomáhať deťom rozvíjať zručnosti zo 4C a prečo sa na ne cielene zameriavame v našich táboroch.

1.C - Critical thinking/ Kritické myslenie
Rozvíjať kritické myslenie u detí znamená učiť ich klásť správne otázky a cielene hľadať odpovede. Dôležitou súčasťou je element skepticizmu, vedieť pochybovať a overovať si tvrdenia, rozlišovať medzi faktom a názorom. Toto je obzvlášť dôležité v dnešnej internetovej dobe HOAXov a miešania právd s polopravdami. Učte deti pochybovať, overovať a hľadať zdroje. Je omnoho dôležitejšie vedieť si nájsť a overiť fakty, informácie, ako ich memorovať. Detské tábory sú vhodným prostredím na trénovanie kritického myslenia. Deti riešia úlohy, hlavolamy, hľadajú informácie - učia sa problémy riešiť. V táboroch s počítačmi (Robotic, Youtuber&TikTok) alebo vo vedeckom tábore Zoom sa navyše špeciálne venujeme problematike hoaxov a bezpečnosti na internete.

2.C - Creativity/ Kreativita
Kreativita neznamená, že všetky deti musia byť umelcom alebo fungovať v kreatívnom priemysle, ako je všeobecný, ale mylný názor. Kreativita znamená vedieť sa na problém pozrieť z rôznych uhlov pohľadu a nájsť riešenie. Ľudia si myslia, že je to niečo vrodené, spájajú si to s talentom. To nie je pravda. Byť kreatívny pri riešení problémov, meniť uhly, myslieť “out of box” sa dá naučiť a ďalej rozvíjať. Je dôležité povzbudzovať deti k hľadaniu riešení, no hlavne ukazovať im, že nemusí byť vždy len jedna správna odpoveď. Pri dobre koncipovaných táborových hrách natrafia na úlohy, logické problémy či zadania, ktoré môžu mať mnoho riešení - nielen jedno, ako sú zvyknuté v škole. Trénujú a rozvíjajú tak kreativitu, problem solving. Zisťujú, že každý k tomu pristupuje inak, rozmýšľa iným spôsobom, inak funguje mozog. Tiež je potrebné rozvíjať u detí formu myslenia, ktorá je im vlastná. V táboroch ich cielene vedieme k sebapoznávaniu, rozvoju a hľadaniu vlastnej jedinečnosti.

3.C Collaboration/ Spolupráca
Celý život spolupracujeme - v rodine, v škole, v práci, pri táborových hrách či obľúbenom športe. Vedieť správne spolupracovať a byť súčasťou tímu, nájsť si svoje miesto, nie je až taká samozrejmosť, ako by sme si mysleli. Cieleným trénovaním spolupráce učíme, ako správne pomenovať problém, definovať cieľ, nájsť najlepšie riešenie. Deti sa učia prezentovať, vyjadrovať a prijímať nesúhlas, argumentovať, prebrať iniciatívu, aj prijať inú rolu v tíme. Práve pri aktívnej spolupráci zistia, že každý sa môže pozerať na problém inak (viď sekcia 2C - Kreativita). Niekoho to môže odradiť, že jeho názor/pohľad sa neujal, niekoho to, naopak, môže povzbudiť, že práve jeho riešenia si celý tím osvojil. Letné tábory sú ideálnym prostredím na rozvoj spolupráce. Skúsený animátor vie čítať dynamku v kolektíve, povzbudzovať súdržnosť a tiež ustrážiť, aby si každé z detí našlo svoje miesto, dostalo priestor prispieť k riešeniu úlohy, nebálo sa prezentovať svoj pohľad.

4.C Communication/Komunikácia
Komunikácia sa považuje za absolútnu samozrejmosť. Jej trénovanie a rozvíjanie netreba podceňovať. Práve v dobe sms, social media, emailov, whatsappov je dôležité vytvárať deťom situácie, kedy musia jasne vyjadriť svoje myšlienky spôsobom, aby im ostatní rozumeli a ochotne počúvali. Je ľahké sa schovávať za všetky chatovacie apky, ale o to vzácnejšie je vedieť jasne a stručne vyjadriť myšlienku, vnímať publikum/adresáta, pracovať s trémou, prijímať aj dávať spätnú väzbu. Deti, ktoré sú vedené a povzbudzované v aktívnej komunikácii ( hoc aj doma pri večeri, pri táborovom sneme alebo v škole pred triedou), sú neskôr efektívnejší a lepší komunikátori, v živote majú veľkú výhodu oproti tým, ktorí to zanedbávali. Niekto môže povedať, že efektívna komunikácia je aj vec povahy - introvert/extrovert, no tu tiež platí, že tréning robí majstra. Introvert musí určite prejsť dlhšiu cestu, možno viac bojovať s trémou ako žoviálny extrovert. Práve preto v táboroch cielene povzbudzujeme k aktívnej komunikácii aj tichšie a utiahnutejšie deti.

V dobe, keď sa v škole stále dbá hlavne na memorovanie a získavanie vedomostí, je na nás rodičoch a všetkých, ktorí pracujeme s deťmi, aby sme im pomáhali rozvíjať zručnosti. Vytvárali hravé a podnetné prostredie, v ktorom sa cítia dobre, neboja sa prejaviť, hľadať, skúmať a spoznávať seba samého aj svet okolo. Presne takéto prostredie vytvárame vo Wachumba táboroch už viac ako 15 rokov.

Ponuka letných táborov, v ktorých rozvíjame zručnosti

Zistiť viac
 

Tábory, ktoré vás môžu tiež zaujímať